LOGATEC 2030

VOLILNI PROGRAM 2022-2030

Domov / Program

I) IZHODIŠČE

Stihijsko upravljanje občine Logatec

V občini Logatec v zadnjih letih nazadujemo po koeficientu razvitosti, ki ga izračunava Ministrstvo za finance. Izgubljamo mesto med najbolj razvitimi slovenskimi občinami in postajamo čedalje bolj odvisni od sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. Ključni razlogi za prepočasen razvoj naših vasi, krajev in mesta so zamudna in negospodarna izvedba občinskih projektov, nesmotrne infrastrukturne rešitve, nepremišljeno urbanistično načrtovanje in pomanjkljivo vključevanje občanov v upravljanje občine.

Stihijsko upravljanje občine Logatec zadnjih 30 let je posledica odsotnosti dolgoročne vizije in strategije razvoja ter celostnega prostorskega načrtovanja. Zamujena je bila marsikatera razvojna priložnost, izgubili sta se skupna identiteta in povezanost v naši občini.

Zato potrebujemo širok družbeni dogovor glede prihodnosti naše občine, sprejetje primernega prostorskega načrta in določitev infrastrukturnih prioritet za nadaljnji razvoj občine. Zaslužimo si vključujoče okolje s smiselno urejenim mestnim središčem, funkcionalno in s krajem povezano združeno industrijsko cono ter med seboj povezane krajevne skupnosti.

II) VOLILNI PROGRAM 2022-2030

»Za skupno dobro!«

Volilni program samostojne in nestrankarske Občanske liste Logatec 2030 in njenega neodvisnega kandidata g. Bogdana Lipovška obsega naslednjih 17 ključnih projektov, s katerimi si bomo prizadevali za kvalitetnejše življenje v občini Logatec.

1) Cestna povezava med obema podjetniškima conama
Odkup zemljišč za izgradnjo ceste, ki bo povezovala obe obrtni coni z umestitvijo obvoznice na Rovtarsko cesto ter ureditev prehoda za pešce in kolesarje pri železniški postaji.

2) Vzpostavitev mestnega središča
Odkup strateških zemljišč in uveljavljanje predkupne pravice občine v centru mesta za razvoj mestnega središča z gostinsko ponudbo, zelenimi površinami in tržnico.

3) Tretja OŠ v Logatcu in nov vrtec
Dozidava obeh osnovnih šol v Logatcu ne rešuje problematike vse večjega števila otrok v naši občini. Potrebno je določiti lokacijo za izgradnjo tretje osnovne šole v Logatcu, ki bo dolgoročno rešila problem izobraževalnih kapacitet v občini.

4) Trajna rešitev problema čistilne naprave in sušilnice blata v Logatcu
Potrebno je poiskati rešitev, da okoliškim prebivalcem ne bo potrebno trpeti stalnega neznosnega smradu sušilnice blata.

5) Celostna rešitev za Zdravstveni dom Logatec
Obstoječa investicija v nov prizidek dolgoročno ne rešuje prostorskih potreb ZD Logatec. Nasprotno, povečuje obstoječe in ustvarja nove težave. Že sedaj primanjkuje parkirišč v neposredni bližini, otežen bo tudi dostop do objekta. Dolgoročno ustrezna rešitev je izgradnja novega zdravstvenega doma z reševalnim centrom na primernejši lokaciji (npr. ob avtocestnem priključku).

6) Nov gasilski dom PGD Dolnji Logatec
Z vodstvom gasilskega društva je potrebno preveriti, ali je obstoječ projekt novega gasilskega doma najprimernejša dolgoročna rešitev za ureditev prostorske problematike in za nadaljnje uspešno delo gasilcev.

7) Izgradnja manjkajoče in posodobitev obstoječe športne infrastrukture v občini
Posodobitev športne dvorane in zunanjih igrišč ter ureditev športnega parka Sekirica.

8) Izgradnja ali obnova nefunkcionalnega Kulturnega doma Logatec in rešitev za novo knjižnico
Revizija trenutnega projekta izgradnje Kulturnega doma Logatec. Ustanovitev zavoda za kulturo, ki bo pristojen za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter celostno koriščenje potencialov novega objekta.

9) Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo v Hotedršici
Hotedršica se hitro širi, kljub temu v kraju pogrešajo osnovno infrastrukturo. Kanalizacija s čistilno napravo bo omogočila kvalitetno bivanje občanov in razbremenila potok fekalij.

10) Sanacija protipoplavnega jezu na potoku Reka pod Žibršami
Protipoplavni jez je slabo vzdrževan. V zadnjem poplavnem valu je skorajda popustil. Je branik pred poplavo celotnega Gornjega Logatca. Urgentno ga bo potrebno sanirati.

11) Mladi
Mladi prebivalci Občine Logatec nimajo lokacije oziroma krovne institucije, ki bi efektivno delovala kot glas za mlade in reševala izzive, s katerimi se soočajo. Treba je najti primeren prostor v centru Logatca in ponuditi celostno rešitev v obliki Centra za mlade Logatec, ki bo deloval kot glas za naslavljanje izzivov, s katerimi se soočajo mladi.

12) Medgeneracijsko sodelovanje
V Logatcu sicer deluje kar nekaj društev, ki povezujejo starejše prebivalce, a med slednjimi žal primanjkuje sodelovanja. Veljamo za starejšim prijazno občino. Na obstoječih projektih je potrebno graditi, da bodo občanom bolj dostopni in da bodo občani o teh projektih dobro informirani.

13) Umestitev šole, vrtca in večnamenske dvorane v Hotedršici
Nakup zemljišč v okolici šole, ki bodo poleg izgradnje novega vrtca omogočala širitev prostorov šole in izgradnjo nujno potrebne večnamenske dvorane.

14) Obnova Športnega parka Kovk Rovte
Zagotovitev sredstev za ustrezno obnovo športnega parka Kovk in načrtovanje gradnje športne dvorane za OŠ Rovte.

15) Zagotovitev dostopa do širokopasovnega interneta vsem gospodinjstvom v občini
V občini Logatec je približno 150 gospodinjstev brez dostopa do širokopasovnega interneta na treh geografsko zaključenih področjih: Novi Svet, Žibrše ter Petkovec, Rovte, Praprotno Brdo in Vrh Sv. Treh Kraljev. Tem gospodinjstvom je potrebno omogočiti dostop do internetne povezljivosti s hitrostjo najmanj 100 Mb/s prek javnega sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v skladu z državnim Načrtom razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030.

16) Vključevanje občanov v odločanje
Javne zadeve v občini Logatec se morajo urejati v sodelovanju z občankami in občani. Vzpostavili in okrepili bomo različne oblike participativne demokracije, kot so:
– dialog s civilno družbo in deležniki v okviru občinskega razvojnega sveta,
– prenova participativnega proračuna,
– dnevi odprtih vrat župana namenjeni pobudam občanov in
– neposredna komunikacija s predstavniki krajevnih skupnosti.

17) Strateško upravljanje občine Logatec
Vzpostaviti je potrebno razvojno naravnano vodenje in upravljanje občine. Strateško upravljanje bomo zagotovili z vzpostavitvijo občinskega razvojnega sveta, katerega cilj bo priprava Strategije razvoja občine Logatec 2030 in Akcijskega razvojnega načrta ter spremljanje izvajanja razvojnih projektov. Občinski razvojni svet bo vodil župan v dialogu z direktorjem občinske uprave, občinskim svetom, predstavniki javnih zavodov, krajevnih skupnosti, gospodarstva, civilne družbe in mladih.

Naš pristop k demokratičnemu vodenju in strateškemu upravljanju občine Logatec ponazarjata spodnji model strateškega načrtovanja in organigram občinskega razvojnega sveta.

Model strateškega načrtovanja in organigram občinskega razvojnega sveta